DVOREC  ZDUŠA  slike: Irena K.

Na kratko o dvorcu
      Dvorec Zduša ali Reboljeva graščina (Sdusch) - 17. stoletje (Zduša pri Kamniku)

Dvorec, ki je prevzel ime po naselju, se v srednjem veku ne omenja. Valvasor navaja kot prvega lastnika leta 1608 Ahacija pl. Issenhausna, v posesti te rodovine pa je stavba ostala vse do 1753, ko je prešla v posest Gallenbergov. Vendar pa viri omenjajo Issenhausne kot lastnike dvorca že 1549 – takrat je oskrbnik gospoščine Križ Hieronim Issenhausenski kupil imenje od svaka Jurija Eysenparta. Gallenbergi so gospodarili v dvorcu do leta 1797, ko ga je Sigmund grof Gallenberg prodal polhograjskemu župniku Antonu Pernerju za, vštevši dolgove, 9999 goldinarjev, ta pa ga je že čez leto dni za goldinar več prodal Janezu Petru Andrioliju, ki ga je 1823 prepustil Francu grofu Hohenwartu. Leta 1828 je imenje in dvorec kupil Nikolaj Merk iz Maribora za 4200 goldinarjev. Med poznejšimi lastniki dvorca srečamo 1868 še Štefana Tavčarja, med prvo svetovno vojno pa je bila v stavbi bolnišnica za vojake s soške fronte. Od leta 1924 dalje je v posesti Reboljevih. Graščinski inventar je bil že pred prvo svetovno vojno razprodan, stavba pa danes nezadržno propada, ne meneč se za polemike o njeni eventualni razvrstitvi za kulturni spomenik. Bakrorez v Valvasorjevi Topografiji prikazuje enonadstropno 4x4 osno stavbo kvadratnega tlorisa s strmo, sedlasto streho in izzidanim podstrešjem, poudarjenimi ogelniki, kamnitimi okenskimi obrobami, nekoliko iz osi pomaknjenim portalom, pomolnim stolpičem levo od vhoda in vogalno strešno frčado na nasprotnem koncu. Današnja grajska stavba ima povsem drugačno podobo. Je 7x6 osna, enonadstropna, brez izzidanega podstrešja in brez vidnih vogalnih pomolov. Na severni strani se h graščini prislanja baročna kapela, ki je v tlorisu pravokotnik s posnetimi robovi. Nad preprostim pravokotnim vhodom je kronogram: Delpara Virgo eLeCta aV XILIatrIX MarIa, ki da letnico 1736. Takrat so kapelo, ki jo notranje stopnišče povezuje z oratorijem in nadstropjem grajske stavbe, na novo pozidali. Oprema kapele je delno še baročna, tako zlasti keruba na velikem oltarju ter putti in angelske glavice v njegovi atiki, Marijina slika pa je narisana po znani Cranachovi predlogi.
  

vir podatkov: knjiga o gradovih - Ivan Stopar
nazaj   

© M. Hribar dec 2009