GRAD    VELENJE

Na kratko o gradu

Stavbna zgodovina gradu je v temeljnih obrisih znana. Prvotni grad je imel obliko iregularnega kastela z manjšim stolpicem v severozahodnem vogalu in verjetno že kmalu nato - ce ne celo istocasno - pozidanim ozkim palasom ob južnem delu zasnove. Grad so v tej obliki pozidali sredi 13. stoletja, naslednja obdobja pa oznacuje sukcesivna pozidava razpoložljivih površin znotraj obzidanega prostora. Pomembnejši poseg iz tega casa pomeni pozidava mocnega okroglega obrambnega stolpa na jugozahodnem vogalu zasnove, ki ga datiramo v poznogotsko dobo. Šele na zacetku 16. stol. so novi posegi obcutneje spremenili dano stavbno tkivo. Na vzhodni strani so h kastelu z zunanje strani prislovnili nov trakt, s katerim so zaobjeli tudi severni del prvotne zasnove; pri tem so podrli del severnega kastelnega obzidja in z novim traktom ustvarili stopnišcni zamik, posihmal dostop v notranjost gradu. V casu zrele renesanse, ki ga okvirno opredeljuje letnica 1558 na vhodnem portalu, je grad v temeljnih potezah dobil današnjo podobo. V grajskem jedru so obokali kletna prostora v zahodnem traktu, dvorišce so opremili z arkadami, poznogotsko zunanje obzidje pa utrdili z dvema stolpicema in mogocnim rondelom. Poznejše prezidave so se vecidel omejile na prilagajanje arhitekturnih posamicnosti, predvsem oken in vrat, vsakokratnemu okusu.


vir podatkov: internet: www.muzej.velenje.org


          nazaj

© M. Hribar feb. 2006