DVOR TURN (pri Dragatušu)
slike: Irena K.

Na kratko o gradiču

   Dvor Turn pri Dragatušu (Thurn bei Dragatusch) – 14. stoletje V 14. stoletju so sezidali stolpast grad Turn - (Thurnau), ki je leta 1463 omenjen kot Wilhalmen Semenitsch turren. Kasnejši lastniki so bili grofje Frankopani, nato vitezi Garaltiči, v začetku 16. stoletja Jakob Strauss, ki ga je leta 1509 prodal metliškemu glavarju Sigmundu pl. Pyrschu, po letu 1550 pa so bili lastniki Schnitzenbaumi, od leta 1621 pa je grad posedoval Mihael Bernardič. Konec 17. stoletja ga je kupil baron Janez Jurij Apfaltrer in v drugi polovici 18. stojetja Janez Jožef Ruess pl. Ruessenstein. Leta 1791 je Turn kupil Nikolaj pl. Pavnovič, leta 1841 ga je priženil Matija Primic, okrajni komisar v Krupi, leta 1856 ga je na dražbi kupil Franc pl. Friedau, leta 1882 avstrijska Alpska rudarska družba, leta 1888 Hinko Grunwald iz Zagreba, leta 1896 pa Emanuel Kuhnel. Dvorec je bil že pred prvo svetovno vojno opustel in delno sesut, saj v sestavku iz leta 1916 o njem beremo: Z odpravo tlake je tudi ta zanimivost in prikupljiva zidina davnih casov izgubila svojo starinsko vrednost. Stari, štirivoglati, mogocni Turn, ki je bil res v pravem pomenu besede mogočni stolp pred sovražnikom, je razpadel, kakor tudi drugo poslopje, ki je prešlo po nizki kupciji v last bližnjih posestnikov, le še en del prejšnjega zidovja je ohranjen, ki služi kmetom za senik in hlev, lastovkam in capljam za gnezda, mimoidocim potnikom pa kot kraj idilične in romantične lepote prve vrste v Beli krajini. Dvorec Turn predstavlja v svoji današnji obliki sestav v obliki podkve pozidanih stavb v lahni brežini nad potokom Podturščica, kjer trije neenako oblikovani in razlicnim funkcijam namenjeni trakti skupaj z zapornim zidom na četrti strani oklepajo pravokotno notranje dvorišce. Dvorec je lociran čudno blizu izvira Podturnščice, čeprav gre v resnici za dve ravni - zgornjo z dvorcem in spodnjo z vodnim izvirom pod strmo skalno pečino, vrh katere je nekdaj stala cerkvica sv. Neže. To naj bi porušili že Turki in res je tam pod ruševjem skritega še nekaj zidovja. Razen tega je dvorec lociran dober lučaj stran od pečine, tako da je bila nekdanja povezava med njim in ribnikom ob izviru mogoca le prek v skale vsekane steze. Dvorec Turn je danes že skoraj popolna razvalina, delno ohranjen je poleg obodneha zidovja le še njegov današnji severovzhodni trakt. Povsem so izginili sledovi še srednjeveškega stolpa, ki ga še kaže Valvasorjev bakrorez
          nazaj   

© M. Hribar dec 2009