STARI        GRADNa kratko o gradu

    Stari grad (Altenburg) pod Zagradom pri Otočcu, prvič omenjen šele leta 1350 kot vest Altenburch, je bil sprva oglejski fevd, nato pa ortenburška, celjska in habsburška posest. Upravljali so ga vitezi Starograjski, leta 1320 je omenjen vitez Albert, po letu 1434, ko je rodbina izumrla, pa Širski vitez (von Scheyer) iz Soteske in Peter pl. Obratschan, ki je leta 1447 kupil grad. Ta rod je imel gospoščino do leta 1617, ko so izumrli, grad pa je podedovla Juril pl. Hohenwarth. Stari grad je zatem hitro menjavla lastnike, saj ga je že leta 1635 kupil baron Jernej Valvasor in ga štiri leta kasneje prodal Gregorju pl. Seethalu. Leta 1696 ga je kupil baron Mordachs, tri leta zatem pa je prešel v posest pl. Breckerfeldov. Sredi 19. stol. so gospoščino podedovali grofje Margheri di Commandora, ki so ga med obema vojnama podarili konventu usmiljenih bratov v Novem mestu. Med vojno je bil grad požgan, po njej pa so ga pričeli obnavljati. Stari grad je izrazit koncept gradu, ki se je postopno razvil iz stolpaste zasnove in se razrasel v renesansi in baroku v sedanjo obliko z arkadnim notranjim dvoriščem. V grajskem jedru sta razvidna romanski stolp in gotski palacij.

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič

          nazaj   

© M. Hribar junij 2006