GRAD    SOSTROslike: Irena K. in Ljubo J.

Na kratko o gradu
      Grad Sostro ali Ostri vrh (Osterberg) – 12. stoletje

   Poleg Ljubljane, ob sotočju Ljubljanice in Save, leži pod ostanki enega najstarejših gradov v osrednji Sloveniji vas Podgrad. Grad se je imenoval Osterberg (Vzhodni grad, a domačini ga prevajajo kar Ostri vrh). Točen čas njegovega nastanka ni znan. J. V. Valvasor v Slavi Vojvodine Kranjske (1689) omenja, da naj bi Stari grad leta 1015 postavili grofje Svibenski (Scharffenberg). Sodobni zgodovinarji pa domnevajo, da je bil grad pozidan v sredini 12. stol. (okoli leta 1150), ko so ljubljansko pokrajino podedovali koroški vojvode Spanheimi in jo intenzivno kolonizirali. Poleg upravljanja s tukajšnjimi posestvi je imel važno nadzorno in obrambno vlogo nad sotočjem Save in Ljubljanice. Sodeč po ruševinah lahko grad uvrstimo v skupino stolpastih eno ali dvonadstropnih zgradb, ki je verjetno imela štirikapno streho pokrito s skrilom. Tip zgradbe ustreza utrdbam najzgodnejših fevdalcev. Pristop h gradu je bil po lahko branljivi stezi, vklesani v strmo severno pobočje. Edini lažji dostop je branil še danes dobro viden v živo skalo vkopan obrambni jarek, ki ga je verjetno premoščal dvižni most. Težka dostopna lega na strmem vrhu je bila potrebna zaradi nestabilnosti tedanjih razmer. Sodeč po stavbnih ostalinah sodi grad Stari grad med zgodnejše gradove v okolici Ljubljane. Prvi ohranjen arhivski dokument z omembo gradu izvira iz leta 1256, ko je grad omenjen v pismu o delitvi dediščine med bratoma vojvodo Koroške, Filipom Salzburškim, in vojvodo Kranjske, Ulrikom III. Spanheimskim (hrani ga Avstrijski državni arhiv na Dunaju). Nato so ga lastile pomembne plemiške družine: Gamberška (Gallenberg), Kolovška (Hohenwart), Krumperška (Rasp) in Dolska (Erberg, Attems). Spanheimi so še pred letom 1340 na pristopnejšem skrajnem koncu Kašeljskega griča nad Podgradom sezidali nov grad, tega pa opustili. Ime Osterberg je prešlo nanj, opuščeni grad pa so ljudje poimenovali Stari Grad. Osterberg je bil kasneje večkrat predelan. Nazadnje sta se predelave v sedanjo vilo lotila lastnika kemične tovarne Evgen in Ana Kansky. Na južnem pobočju Starega gradu, nedaleč od ruševin gradu so zanimivi ostanki kamnoloma mlinskih kamnov. Omenja se že leta 1611, ko so v njem izdelali dva para črnih in par belih mlinskih kamnov za ljubljanski mestni mlin Kolezija na Gradaščici. Leta 1666 je omenjen v urbarju Ostrega vrha in Dola. V njem so sekali kamne v premeru okoli enega metra in debeline 20 cm. O pogojih za izkoriščanje kamnoloma govori tudi pogodba iz leta 1578. Iz leta 1764 pa je ohranjena listina, ki priča o obnovi te pogodbe. Sledi intenzivnega izsekavanja kamnov so še danes dobro vidne. Vas Podgrad skrbi za zgodovinsko zapuščino in želi ohranjati srednjeveško tradicijo. Ruševine Starega gradu so spomeniško zaščitene.
  

vir podatkov: knjiga o gradovih - Ivan Stopar
nazaj   

© M. Hribar jan 2010