PRISTAVA     SOSTRONa kratko o pristavi
     Pristava Sostro ali Ostri vrh ali Povšetov grad (Osterberg) - 18. stoletje

     Krajevni leksikon Dravske banovine omenja t.i. Povšetov grad, ki naj bi ga bili pozidali v 18. stoletju Erbergi, Ivan Jakič pa v svojem delu Vsi slovenski gradovi nadrobneje našteva lastnike sicer ohranjene, vendar povsem predelane stavbe. Na jožefinski vojaški karti iz let 1763 – 1787 najdemo oznaki enkrat Rudera von Osterberg in drugič Alt Schloss Osterberg, v besedilu pa samo splošno oznako stari grad Osterberg. Ker stavba kot sedež gospostva, čeprav manjšega, verjetno ni bila evidentirana v deželni deski, je tudi M. Smole v svojem delu Graščine na nekdanjem Kranjskem ne omenja.
  

vir podatkov: V. Grilc: Zgodovina Podgrada (info tabla na mestu kjer je stal grad)

          nazaj   

© M. Hribar julij 2006