STOLP    LOŽslike: Irena K.

Na kratko o stolpu
      Stolp Lož (Laas) – 13 stoletje

   Okoli leta 1300 se omenja stolp in grad Lož – turris et castrum de Los. Očitno gre za grad in stolpasti dvor, manj verjetno se beseda turris nanaša na osrednji obrambni grajski stolp. Podobne omembe dvojnih gradov na Slovenskem pogosto srečujemo. V tem času pod gradom še ni bilo trške naselbine, saj je nastala šele po letu 1341. Stolp, ki je glede na omembo stal nekje v neposredni bližini gradu, je bil eno od bivališč po Ložu poimenovanih oglejskih minesterialov. Stolp se v poznejših dokumentih več ne omenja. Ni pa izključeno, da se omembe izginulega dvora Podlož med 13. in 15. stoletjem ne nanašajo prav na srednjeveški stolp ob vznožju grajske vzpetine v Ložu. Ko je na začetku 14. stoletja oglejski patriarh loški grad podelil v fevd grofom Ortenburškim, so se bivši oglejski minesteriali Loški morali z gradu odseliti. Ni znano, kam so se preselili. Upravičena je domneva, da so še naprej živeli v stolpastih dvorih okoli loškega gradu, saj so na tem območju še vedno vzdrževali svojo posest in v prvi polovici 14. stoletja tudi še prejemali oglejske fevde. Izumrli so konec 14. stoletja, njihovo posest pa so prevzeli sorodniki Lambergi. Stolp ob vznožju loške grajske vzpetine je nastal v 13. stoletju, hkrati z vrsto drugih stolpstih dvorov v Loški dolini. Ob njem je morda že takrat stala prednica današnje cerkve svetega Petra, ki je imela status grajske lastniške cerkve. Novo večjo trško cerkev svetega Petra so na tem kraju zgradili najbrž že v drugi polovici 14. stoletja. Prvič se omenja leta 1428 kot gotshaws des … sand Peter czu Loss in dem markcht.
  

vir podatkov: knjiga o gradovih - Ivan Stopar
nazaj   

© M. Hribar jan 2010