GRAD  LAŠKO 

Na kratko o gradu

    Na pomolu v pobočju Huma nad Laškim so Spanheimi verjetno že v prvi polovici 12. stoletja pozidali grad Laško (Tüffer), kljub temu da je grad izrecno omenjen šele leta 1265 kot castrum Tyver. Habsburžani so dali grad v zakup Vovbrškim grofom, leta 1336 pa je gospoščino pridobil svobodni gospod Friderik Žovneški in v celjskih rokah je bilo Laško do leta 1456. Kot deželnoknežji zakupniki so nato omenjeni gospodje Auerspergi, Valvasorji in Mosconi, leta 1665 pa je gospoščino kupil grof Janez Vajkard Vetter-Lilie. V 16. stoletju so grad preuredili v protiturški tabor, odtod tudi ime grad Tabor, v 19. stoletju pa je razpadel. Leta 1952 so razvaljeni grad delno restavrirali, pred 20 leti pa so ga prezidali v gostišče. Pivovarna Laško je grad na novo prenovila. Grad je povsem rekonstruiran, tako sta obnovljena romanski stanovanjsko-obrambni stolp in renesančni okrogli stolp.


          nazaj   © M. Hribar junij 2004