KRIŽNIŠKA KOMENDA - METLIKAslike: Irena K.

Na kratko o komendi
      Križniška komenda Metlika (Möttling) – 13. stoletje Kmalu po prvi križarski vojni leta 1096 so v Palestini zapovrstjo nastale kar tri različne viteške redovne skupnosti bojevnikov, katerih poglavitna naloga je bila skrb za romarje, še posebej za bolnike in ranjence, pozneje pa tudi boj proti drugovercem. Prvi med njimi so bili templarji, sledili so jim ivanovci (hospitalci, rodoški vitezi, malteški vitezi) in križniki – nemški viteški red. Vsi trije redovi so po izgubi svojih posesti na Bližnjem vzhodu zapustili Palestino in se naselili v zahodni Evropi, zlasti na mejah Rimskega cesarstva, vsi trije pa so si ustvarili postojanke tudi na slovenskih tleh. Medtem, ko so za prvimi izginile vse sledi, pa so ivanovci in križniki, čeprav je njihova vloga danes povsem drugačna, v precejšnjem delu Slovenije še navzoči. Strogo vojaško in hierarhično organizirani križniki, ki so imeli središče svojega reda v Marienburgu v nekdanji Vzhodni Prusiji (danes Malbork v gdanskem vojvodstvu), nastopijo v Sloveniji lar kmalu po svoji ustanovitvi. Leta 1190 jih srečamo v Veliki Nedelji, kamor jih je naselil Friderik Ptujski, da bi tako zavaroval vzhodno mejo svoje posesti proti nemirnim Ogrom, nato jih srečamo tudi v Ljubljani in v Beli krajini, kjer so ustanovili močne postojanke in uspešno izpodrinili v Rosalnicah pri Treh farah že v 12. stoletju izpričane templarje. Pri tem so si pridobili veliko posest, oglejski patriarh pa jim je zaupal tudi dušnopastirske naloge. Komenda nemškega viteškega reda v Metliki je v viru iz leta 1310 označena kot Methlica, noua domus fratrum Theotonicorum, leta 1391 kot domus Theotonicorum in Metligk, v viru iz leta 1466 pa kot dewtschenhawss in der Mettling an der Kchulpp. Že leta 1350 se tu omenja tudi redovni špital – domus hospitalis sancte Marie Theotonicorum, medtem ko je poznejša, meščanskega, leta 1493 ustanovil metliški glavar Andrej Hohenwarten. Leta 1466 se, kolikor vemo, prvič izrečno omenja Wolfgang Han kot komtur nemškega viteškega reda v Metliki – conmentewer in der Medling. Metliška viteška komenda oblikuje skupaj s sosednjo proštijo enoten stavbni sestav. Že pred drugo svetovno vojno je bila v njej hiralnica, potlej so jo nacionalizirali in preuredili v Dom počitka. Dostop na notranje dvorišče s trške, severne strani je do leta 1969, ko je dobila nov prizidek, zapiral močan zid s kamnitim baročnim portalom, opremljenim z letnico 1726 na sklepniku. Še vedno pa je ohranjen portal, ki drži z dvorišča komende k vznožju vzpetine v sotočju z mestno naselbino vrh grebena in je na njeni vzhodni strani vstavljen v nekdanje mestno obzidje. Opremljen je z letnico 1642.
  

vir podatkov: knjiga o gradovih - Ivan Stopar
nazaj   

© M. Hribar dec. 2009