KENDOV   DVOREC   slike: Irena K.

Na kratko o dvorcu
      Kmečki dvorec Spodnja Idrija ali Kendov dvorec (Unter Idria; Kenda Schloss) – 14. stoletje ( SPODNJA IDRIJA )

   Ozemlje Spodnje Idrije je v srednjem veku sodilo k deželi Goriški in v Tolminsko gospoščino, ki je bila v lasti oglejskega patriarha. Med kolonizacijo so v večjem obsegu začeli krčiti gozdove, ustanavljati kmetije in kultivirati zemljo. V sklopu kolonizacije so na območju današnje Spodnje Idrije zgradili tudi patriarhov grad, ki se omenja v listini, izdani 1. avgusta leta 1347, kot castrum nostrum de Idria. Takrat je nastalo nesoglasje med oglejskim fevdnikom Konradom iz Neuburga (Castelnuovo pri Spilimbergu v Furlaniji), ki je od leta 1335 vodil kolonizacijo idrijskega in oglejskim glavarjem v Tolminu. Spor se je končal, ko je vanj posegel patriarh in tolminskemu glavarju zaukazal vrnitev stvari in povratek pregnanih kmetov na kmetije. O poznejši usodi srednjeveškega idrijskega gradu ni podatkov. Zelo verjetno je stal na območju Spodnje Idrije, kjer je bil tudi sedež župnije. Morda je utemeljena domneva, da je srednjeveški idrijski grad stal na dominantni, strateško izpostavljeni vzpetini na okljuku ob sotočju Idrijce in Konomljice, nad poznejšim Kendovim kmečkim dvorcem. Ni nemogoče, da je mogočna Kendova lmetija nastala v sklopu nekdanjega grajskega gospodarskega kompleksa. Kmetija ima še poznosrednjeveške zametke, saj jo omenja že tolminski urbar iz leta 1377. Pozneje se je tu razvila trdna in ugledna rodbina posestnikov Kenda, ki je vseskozi spodbujala gospodarski in kulturni napredek kraja. V prvi polovici devetdesetih let 20. stoletja so opuščeni kmečki dvorec na pobudo podjetja Rotomatika preuredili v reprezentativen gostinski objekt. Kendov kmečki dvorec je razsežno enonadstropno dvotraktno poslopje na tlorisu v obliki črke L. Stavbni členi so preprosto oblikovani. Vhod je poudarjen s trikotnim čelom.
  

vir podatkov: knjiga o gradovih - Ivan Stopar
nazaj   

© M. Hribar jan 2010