GARZAROLLIJEV   DVOREC    slike: Irena K.

Na kratko o dvorcu
      Garzarollijev dvorec (Garzarollhof) – 18. stoletje

   Leta 1687 je Senožeče uničil požar, ki je prizanesel le Porzijevem dvorcu. Obnova po požaru je precej spremenila poznosrednjeveško podobo trga. Takrat so nakraju manjše stolpaste stavbe v severozahodnem vogalu trškega obzidja pozidali tudi dvorec družine Garzarolli. Ta plemenita družina se je najbrž naselila v Senožečah že skupaj z grofi Porzia v drugi polovici 16. stoletja. Bili so meščani iz Bergama v Italiji. Najstarejši v Senožečah znani Garzarolli – Franciscus Grzarol, natiobe Bergomensis, je bil 1610 pokopan v župnijski cerkvi v Senožečah. Verjetno so bili Garzarolliji prvi Porzijevi graščinski upravitelji in so to službo opravljali več stoletij. Kasneje so na pobudo kneza Porzie družino Garzarolli poplemenitili, ker so se izkazali kot zvesti služabniki in je menda neki Garzarolli knezu celo rešil življenje. Takrat so dobili plemiški naziv de Thurnlack in pod Porzijevim dvorcem pozidali svoj lasten plemiški dvorec, ki se v virih kot sedež samostojne gospoščine omenja od sredine 18. stoletja naprej. Tukaj so prebivali do sredine dvajsetih 20. stoletja, ko so zaradi novih razmer po propadu monarhije, težkega gospodarskega položaja in zadolženosti morali postopoma razprodati svojo posest in se odseliti iz Senožeč. Stavbi dvorca so kupili domačini in ju preuredili v stanovanja. Kompleks nekdanjega dvorca rodovine Garzarolli, ki ga sestavljata dve, med seboj ločeni dvonadstropni stavbi, so pozidali ob zahodni stranici nekdanjega trškega obzidja. Med stavbama so uredili z zidom obdani okrasni vrt. Starejšo, večjo stavbo (Senožeče 22) so pozidali v severozahodnem vogalu obzidja na kraju manjše utrjene stolpaste stavbe, ki jo kaže Valvasorjeva upodobitev iz leta 1679. Seveda so jo kasneje prezidali, današnja podoba je iz 18. stoletja. Večinoma pa so se ohranili prvotni stavbni členi, kamniti pravokotni okenski okvirji in dekorativni konzolni venec, kot tudi portal. Na zahodni fasadi je ohranjena ključasta strelna lina, ki kaže da so v baročno stavbo vključili nekdanji obrambni stolpič iz začetka 16. stoletja. Leta 1845 je jožef Garzarolli pl. Thurnlack hišo temeljito prenovil in pozidal še nov stanovanjski trakt oz. Hišo na južni strani, ki pa je niso povezali s stavbo iz 18. stoletja.
  

vir podatkov: knjiga o gradovih - Ivan Stopar
nazaj   

© M. Hribar jan 2010