DRAVOGRAD  /  TRABURG

Na kratko o gradu

 Zgodovina nastanka dravograjskega gradu sega v prvo polovico 12. stoletja, ko je lastnik dravske doline postal Bernard Spanheimski. V tem obdobju je prišlo do prestavitve stare rimske trase s Hotuljskega podolja v Spodnjo Mislinjsko dolino, kar je povzrocilo, da je lokacija današnjega Dravograda postala prometno zanimiva. To je ugotovil tudi njen fevdni posestnik Ortlof Trušenjski, sorodnik Spanheimov, ki je že pred prvo omembo Dravograda leta 1161 na strateško pomembnem hribcku nas Dravo, ki je bil v lasti šentpavelskega samostanaprotipravno zgradil grad. Spor glede lastništva dravograjskega gradu in gospostva so Trušenjski rešili tako, da so samostanu priznali lastništvo, sebi pa izborili pravico dednega fevda. Z dravograjskim gospodstvom in gradom so Trušenjski nemoteno gospodarili do izumrtje rodbine leta 1278. V naslednjih desetletjih je grad nekajkrat zamenjal lastnike. Po letu 1304 je najemnik Konrad Aufensteinski grad obnovil in prezidal. Leta 1355 so postali lastniki dravograjskega gradu Habsburžani, leta 1387 so ga kupili celjski grofje, vendar je prišel leta 1456 zopet v posest Habsburžanov. Eni kot drugi so ga upravljali s pomocjo najemnikov. Na gradu je bilo za obrambo pripravljenih 21 manjših topov. Poleg gradu je stala pristava z leseno sobo za služincad, hlevi za konje, goveda in ovce, skednji, kolarnice ter klet za shranjevanje poljedelskih pridelkov.
 1613 je Dravograjsko gospošcino skupno z gradom kupila krška škofija, 1628 pa šentpavelski benediktinci. V drugi polovici 18. stoletja je grad pogore, vendar so ga obnovili. V sklopu reform Jožefa II. je grad in gospošcino 1782 prevzel kameralni verski sklad, nato pa sta kot lastnika gradu sledila še grof Alojz Khuenburg in David Dumreicher, ki pa je grad leta 1846 opustil in prestavil sedež gospošcine v trg. Grad je takrat pricel naglo propadati in se spreminjati v razvalino.
vir podatkov: informacija ob gradu


          nazaj

© M. Hribar feb. 2006